KSh30.00

Parsley

KSh40.00

Sage

KSh30.00

Tarragon

KSh30.00

Thyme

KSh30.00

Basil

KSh200.00

Celery

KSh30.00

Chives

KSh80.00

Fennel Bulb

KSh30.00

Rose Mary

KSh30.00

Mint